Algemene voorwaarden van Kees Wallis Sportpsycholoog (Wallis Performance)

Kees Wallis Admiraal de Ruijterweg 36h, 1056 GJ Amsterdam

Wallis Performance is een eenmanszaak, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65032578.
Geldig vanaf: 1 maart 2018

Algemeen

 1. a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen sportpsycholoog Kees Wallis (verder te noemen Wallis Performance), en een opdrachtgever of consument, hierna te noemen: “Wederpartij”, waarop Wallis Performance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. b. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wallis Performance, voor de uitvoering waarvan door Wallis Performance derden dienen te worden betrokken.

 3. c. De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Wallis Performance.

 4. d. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Wallis Performance.

 5. e. Wallis Performance behoudt zich te allen tijde het recht voor, de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Wederpartij kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van reden.

 6. f. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 7. g. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze bepalingen.

 8. h. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 9. i. Indien Wallis Performance deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Opdrachtgever, kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden

Contractspartijen, opdracht

 1. a. De Wederpartij is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd. Ingeval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als de Wederpartij. In dat geval of ingeval er twee of meer Wederpartijen zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Wallis Performance toekomt ter zake van vergoeding, honorarium, kosten, BTW, incassokosten, rentes en dergelijke (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). Dit alles geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. b. Alle offertes van Wallis Performance zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging daarvan door Wallis Performance.

 3. c. Wallis Performance kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. d. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 5. e. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wallis performance niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 6. f. De opdracht omvat al hetgeen tussen Wallis Performance en de Wederpartij, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.

 7. g. De opdracht zal worden uitgevoerd (waar nodig) in goed overleg met de Wederpartij, doch overigens vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.

 8. h. Wallis Performance neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Hij voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit en overeenkomstig de gedragsregels in de geldende Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Gedragscode voor leden van de Vereniging voor SportPsychologie Nederland (VSPN). Nimmer wordt ingestaan voor het bereiken van een (goed) resultaat.

 9. i. De Wederpartij dient steeds tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan MKS verstrekte gegevens en informatie. De offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van de opdracht, en al hetgeen ter uitvoering daarvan is overeengekomen, is mede daarop gebaseerd.

 10. j. Bij het intreden van onvoorziene omstandigheden zullen partijen met elkaar trachten te komen tot een nadere invulling van de opdracht.

Duur, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de opdracht

 1. a. De opdracht duurt zolang als uit haar aard voortvloeit. Zo dit niet duidelijk is, duurt de opdracht totdat Wallis Performance heeft bericht dat de opdracht is voltooid. Indien de Wederpartij niet binnen veertien dagen schriftelijk anders bericht, wordt hij geacht daar mee in te stemmen.

 2. b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen, of anderszins aangeduide, termijnen niet bindend. Zij gelden slechts als streeftermijnen. De enkele overschrijding daarvan brengt Wallis Performance niet in verzuim. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Wallis Performance derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wallis Performance dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. c. De Wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Wallis Performance dit de Wederpartij zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Wederpartij, zal Wallis Performance de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht van de Wederpartij worden bevestigd.

 4. d. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Wallis Performance een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 5. e. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Wallis Performance de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 6. f. Indien Wallis Performance gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Wallis Performance ter beschikking heeft gesteld.

 7. g. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Wallis Performance gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van MKS daardoor direct of indirect ontstaan.

 8. h. Een wijziging in de planning van een individuele afspraak door de Wederpartij kan kosteloos geschieden tot 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie. Bij wijziging tussen 2 werkdagen en 1 werkdag voorafgaande aan de sessie wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij wijziging korter dan 1 werkdag voorafgaand aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

 9. i. Een wijziging in de planning van een groepsafspraak door de Wederpartij kan kosteloos geschieden tot 2 weken voorafgaande aan de sessie. Bij wijziging tussen 2 weken en 1 week voorafgaande aan de sessie wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij wijziging korter dan 1 week voorafgaand aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

 10. j. Indien Wallis Performance bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Wallis Performance onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  - Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  - Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Wallis Performance toekomende bevoegdheid of een op Wallis Performance rustende verplichting ingevolge de wet.

Inschakeling derden namens de Wederpartij

 1. a. Wallis Performance is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de Wederpartij (d.w.z., ook buiten “onderaanneming”), diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt dan zal hij de Wederpartij daarvan in kennis stellen.

 2. b. Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Wallis Performance toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Wederpartij te aanvaarden.

 3. c. Wallis Performance is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.

 4. d. De Wederpartij geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht anders dan in overleg met Wallis Performance.

Facturering en betaling

 1. a. Indien en voor zover de hoogte van de vergoeding niet uitdrukkelijk is overeengekomen, is de Wederpartij de (bij Wallis Performance) gebruikelijke vergoeding verschuldigd.

 2. b. Wallis Performance is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 3. c. Betaling vindt plaats zonder enige aftrek, korting of verrekening door de Wederpartij.

 4. d. De door Wallis Performance na het voltooien c.q. beëindigen van de opdracht eventueel verleende nazorg zal, tenzij anders overeengekomen, separaat in rekening worden gebracht, op uurbasis.

 5. e. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wallis Performance aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Wallis Performance aangegeven. Wallis Performance is gerechtigd om periodiek te factureren.

 6. f. Reclamaties over een factuur, zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins, dienen op straffe van verval bij Wallis Performance schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na factuurdatum.

 7. g. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de Wederpartij met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 8. h. Wallis Performance kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Wallis Performance kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 9. i. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 10. j. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Wallis Performance echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Wallis Performance is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:

 1. a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 2. b. na het sluiten van de overeenkomst Wallis Performance ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 3. c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Wallis Performance kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Wallis Performance gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 4. d. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wallis Performance kan worden gevergd.

 5. e. Indien Wallis Performance op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling aan de Wederpartij.

 6. f. De Wederpartij kan de opdracht eveneens voortijdig beëindigen, doch dient daarbij een opzegtermijn aan te houden van één maand bij opdrachten met een doorlooptijd van twee maanden of meer, c.q. van twee weken, bij een doorlooptijd van minder dan twee maanden.

 7. g. Over genoemde opzegtermijn zal de Wederpartij aan Wallis Performance de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, welke tenminste pro rata gelijk is aan de vergoeding die aan Wallis Performance verschuldigd is over de periode dat de opdracht voorafgaande aan de opzegging heeft geduurd, ongeacht of door Wallis Performance gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen, werkzaamheden zijn verricht.

 8. h. Wallis Performance is bevoegd om in plaats van de hierboven onder g. genoemde vergoeding, de eventueel nog te verrichten werkzaamheden geheel in rekening te brengen, alsmede 50% (vijftig procent) van de vergoeding voor de niet verrichte werkzaamheden, die bij een normale voltooiing van de opdracht, naar de raming van Wallis Performance, nog zouden zijn verricht.

 9. i. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Wallis Performance gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 10. j. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wallis Performance op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Wallis Performance de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 11. k. Alvorens tot opzegging over te gaan, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden en te trachten de problemen, c.q. knelpunten die tot opzegging zouden nopen, weg te nemen.

 12. l. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wallis Performance, zal Wallis Performance in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Wallis Performance is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Wallis Performance zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Wallis Performance genoemde termijn te voldoen, tenzij Wallis Performance anders aangeeft.

 13. m. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wallis Performance vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Wallis Performance op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 14. n. Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als voortzetting van de overeenkomst strijdig zou zijn met enige wettelijke bepaling.

Aansprakelijkheid

 1. a. Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is Wallis Performance slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde). Wallis Performance is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 2. b. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van MKS dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van MKS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin van deze alinea wordt ook een nalaten begrepen.

 3. c. Voor schade doordat de Wederpartij niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan het gestelde als bedoeld in artikel 2 onder i. is de Wederpartij aansprakelijk en niet Wallis Performance. Wallis Performance is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensdragers, registers of andere middelen, zonder uitzondering, noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail en het mogelijk vervalsen daarvan.

 4. d. Indien Wallis Performance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wallis Performance beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. e. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wallis Performance.

Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

 1. a. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die Wallis Performance bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij Wallis Performance en/of zijn licentiegevers en komen nimmer toe aan de Wederpartij.

 2. b. De Wederpartij zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de Wederpartij ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wallis Performance is het de Wederpartij in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet samen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen een eventuele organisatie van de Wederpartij, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.

 3. c. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

 4. d. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de Wederpartij Wallis Performance voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-rechthebbenden.

 5. e. De Wederpartij gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen in een daartoe door Wallis Performance ontworpen gegevensbestand. Wallis Performance zal daarbij handelen conform een reglement dat is opgesteld in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 6. f. Wallis Performance heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 7. g. Wallis Performance is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de Wederpartij, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. a. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Wederpartij en Wallis Performance is Nederlands recht exclusief van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter van de woonplaats van Wallis Performance zal bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen, tenzij Wallis Performance er de voorkeur aan geeft de Wederpartij voor de rechter van diens eigen woonplaats aan te spreken.

 2. b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.