Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Wallis Performance

Overwegende • de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen. De meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring; • dat C.D. Wallis als psycholoog bij Wallis Performance aangesloten is; Alle leden van het NIP hebben de NIP beroepscode ondertekend. Daaruit volgt dat van je wordt verwacht dat je de stappen van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling volgt als je signalen krijgt over huiselijk geweld of kindermishandeling; • dat Wallis Performance een meldcode wenst vast te stellen zodat ik op de hoogte ben welke stappen ik moet nemen bij bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; • dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slacht- offer behoren: (ex-) partners gezinsleden, familieleden en huisvrienden; • dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten; • dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie Wallis Performance zijn professionele diensten verleent.

Meldcode Wallis Performance Het NIP heeft samen met een coalitie van beroepsverenigingen van psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, jeugd- en gezinswerkers en sociaal werkers een afwegingskader meldcode opgesteld: een verplicht onderdeel van de Meldcode voor psychologen. Bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling volg ik deze Meldcode en ga ik te werk volgens dit 5-stappenplan.

• Stap 1: In kaart brengen van signalen. • Stap 2: Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, of een deskundige op het gebied van letselduiding. • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n). • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen. • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Op https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2018/07/Meldcode_Afwegingskader-2-juli-2018.pdf staat de uitgebreide beschrijving van de meldcode die ik hanteer. Voor algemene informatie van de overheid kunt u meer informatie vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode.